All Posts in Category

Голф имоти в Черна Гора

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

РАЗДЕЛ I. Общи положения Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ). Чл.2.…

Повече Информация
× Have questions? Text us in Whatsapp