Статии & новини

Запознайте се с най-актуалните ни статии, промоции и новини

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

РАЗДЕЛ I.
Общи положения
Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Чл.2. Целта на настоящите Единни вътрешни правила е:
1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и/или финансиране на тероризма;
2. Да се определят задълженията на „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, като задължено по чл.З, ал.2, т.31 лице от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;
3. Да се създадат ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;
4. Да се регламентира събирането, обработването, съхранението и предоставяне информацията на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.
5. Да се определи реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на служителите в „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма.
Мерки срещу изпирането на пари:
Чл.З. Мерките за предотвратяване действията на клиенти на „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, свързани с изпиране на пари, са:
1. Идентифициране на клиенти, физически и юридически лица и проверка на тяхната идентификация;
2. Идентифициране на действителния собственик на клиент юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание да се приеме за установен действителния собственик;
3. Събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. Текущо наблюдение върху установените професионални отношения и проверка на сделките, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата дейност и рисков профил, в т.ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, при съмнение за изпиране на пари.
6. За целите на изпълнение на тези правила следва да се прави комплексна оценка за идентификация и изследване на изброените критерии, подробно описани в раздел II и раздел III на настоящите правила.
Мерки срещу финансиране на тероризма:
Чл.4. (1) Доколкото е възможно за „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, освен мерките по чл.3, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма прилагат и следните мерки срещу финансиране на тероризма:

  1. Отказ от предоставяне на посреднически и консултантски услуги
  2. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, при съмнение за финансиране на тероризъм.

РАЗДЕЛ II.
А: Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация
Чл.5. (1) „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, като задължено по чл.З, ал.2, т.31 от ЗМИП лице, идентифицира клиентите си в следните случаи:
1.при установяване търговски или професионални отношения въз основа на писмен договор или друг оторизиращ документ, включително по имейл;
2.при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
(2) Идентифицирането на клиентите се прави и в случаите, на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
(З) Клиентите се идентифицират и извън горните случаи, когато възникне съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма.
Чл.6. Идентифицирането на клиенти се извършва, както следва:
1. 3а юридически лица – чрез изискване на извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние, а ако лицето не подлежи на регистрация – копие от учредителния акт. Необходима информация за лицето: наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност или цел, срока на съществуване (ако има такъв) органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление (съвет на директорите, управителен съвет).;
2. 3а физически лица – чрез изискване на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на трите имена, адреса и единния граждански номер/ личен номер на лицето.

Чл.7. (1) Ако операцията или сделката се извършва чрез представител, се изискват доказателства за представителната власт, след което се идентифицират представителят, представляваният и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.
(2) Ако операцията или сделката се извършва в полза на трето лице без упълномощаване, се идентифицират третото лице, от името и за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.

Чл. 8. При установяване на професионални или търговски отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ, или друга форма без присъствието на клиента, се предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента.
Чл. 9. Идентифицират  се физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице.
Чл. 10. (1) Идентифицирането на действителен собственик на клиент – юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация се извършва чрез използване на документи, данни или информация от независим източник (удостоверение от съответния регистър, учредителен договор и др.), от която да са видни физическите лица, действителни собственици.
(2) При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице условията и с реквизитите, определени в ППЗМИП.
Чл. 11. (1) Когато определена сделка попада в посочените в чл. 5 случаи на задължително идентифициране на клиента, „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД първо извърша идентифицирането на клиентите си, след което пристъпва към осъществяването на самата сделка.
(2) Идентифицирането, включително идентифицирането на физическите лица, действителни собственици на юридически лица, се извършва чрез представяне на посочените в чл. 6 и чл.10 документи.
Б: Рисков профил на клиента
Чл.12. (1). Информацията, касаеща идентифицирането на клиента се проверява чрез един или повече от способите, изброени в чл. 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП /ППЗИМП/. Същата се използва за първоначална оценка на рисковия профил на клиента.
(2). На основа на анализ „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД определя категория клиенти или бизнес отношения с по – висок риск, които поставят на особено наблюдение и по отношение на които прилагат разширени мерки.

Чл.13. (1) Задължително се поставят под особено наблюдение професионалните отношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари.
(2) Когато операцията или сделката по ал. 1 няма логично икономическо обяснение или видимо основателна причина, се събират, доколкото е възможно, допълнителна информация за обстоятелствата, свързани с операцията или сделката, както и за нейната цел.
Чл.15. Задължително се прилагат разширени мерки по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, както и по отношение на клиенти, които са свързани с тях лица.
Чл. 16. Разширените мерки по отношение на клиенти могат да бъдат:
1. изискване на допълнителни документи и информация от клиента;
2. събиране на сведения чрез друг клиент;
3. справки в Интернет;
4. изискване на референции от свои контрагенти в страната или в чужбина или от други лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП;
4. проверка на дейността на клиента, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;
Чл. 17. Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД на стойности над определените в чл.4, ал.7 от ЗМИП , са длъжни да декларират произхода на средствата.
Чл. 18. В случаите, при които не може да се извърши идентификация на клиента в съответствие и изискванията на ЗМИП и актовете за прилагането му, както и при не представяне на декларация за произход на средствата по чл.4, ал.7 от ЗМИП, „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД има право да откаже извършването на операцията, сделката или предоставяне на услугата.

РАЗДЕЛ III.
Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти
Чл. 19. За съмнителни първоизточници на парите /имуществото, собствеността/ следва да се считат:
1. Страни, не прилагащи препоръките на FATF /Financial Action Task Force/

2. Страни със статут на офшорни зони или определени като данъчни убежища;
3. Страни, включени в ограничителниите списъци на ООН и OF АС, Министерство на финансите на САЩ;

Чл.20. Финансирането на тероризма може да се разпознае чрез анализ на следните съмнителни операции, сделки и клиенти:
1. Транзакции по сметки на клиент, несъответстващи на предишните състояния по баланс на организацията му, влогове или тегления (в брой, чекове, парични преводи);
2. Транзакции, включващи голям обем входящи и изходящи преводи, без достатъчна документална обоснованост и без логична или очевидна цел;
3. Трансфери между банкови сметки на свързани лица или дарения без очевидна причина и без достатъчна документална обоснованост;
4. Дарения от страни със статут на офшорни зони/юрисдикции/ или определени като „данъчни убежища”;
5. Анонимни дарения в особено големи размери;
6. Използване на множество банкови сметки за набиране на средства, които после се превеждат на едни и същи чуждестранни бенефициенти;
7. Наличието на информация, която да навежда до съмнение, че конкретната /ите сделка/и или операция/и са извършени с цел финансиране на терористична дейност;

РАЗДЕЛ IV.
Задължения на ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл. 21. Задължения на „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма:
1. събират, обработват, съхраняват и разкриват информация за конкретни операции или сделки;
2. събират доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;
3. изискват сведения за произхода на паричните средства, предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента, а при необходимост и с други доказателства;
4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;

Чл. 22. При съмнение за изпиране на пари или, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризма „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД координира изцяло събирането на информацията, относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни, като събраната информация се документира и съхранява така че да е на разположение на Дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.

РАЗДЕЛ V.
Събиране, съхраняване и разкриване на информация
Чл. 23. (1) Събирането, обработването, съхраняването на информацията за клиентите и за извършваните от тях операции, се извършва от счетоводната къща, обслужваща фирмата. Действията по събиране на информация се предприемат при наличие на описаните хипотези относно съмнителни клиенти, сделки или операции.

(2) „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД изготвя доклад за съмнителна операция и го предоставят на Дирекция “Финансово разузнаване” заедно с цялата налична информация по конкретната сделка. Данните и документите се предоставят на Дирекция “Финансово разузнаване”.
(3) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари и за финансиране на тероризма, се завежда в дневник, който е подпечатан и заверен с подписа на управителя на „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

(4) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ПЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на Председателя на ДАНС.
(5) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

(6) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на Дирекция “Финансово разузнаване” в оригинал или препис.
Чл. 24. (1) При съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД незабавно уведомява Дирекция “Финансово разузнаване”, при възможност преди извършването на сделката/операцията.
(2) В неотложни случаи уведомлението може да се извърши в устна форма, по телефона или по друг начин, и с последващо писмено потвърждение в срок до 24-часа, оформено по надлежния ред.

РАЗДЕЛ VI.
Обучение на служителите
Чл.25. (1) Всички служители в „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД попълват писмени декларации, че са запознати със Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото приложение и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с настоящите вътрешни правила и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.
(2) Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите Вътрешни правила са приети със Заповед № 1 / 15.02.2019 г. от управителя на „КОНСУЛТИКА ПРОПЪРТИС“ ЕООД и влизат в сила веднага.
2. Изменения и допълнения на Вътрешните правила се извършват по реда на тяхното приемане.

× Have questions? Text us in Whatsapp